ZAPYTANIE OFERTOWE dot.realizacji inwestycji

dotyczy: realizacji inwestycji pn: Budowa budynku B usytuowanego na terenie Schroniska dla bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo w Gdyni przy ul. Małolackiej 3A wraz z wykonaniem instalacji zewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznych i oświetlenia terenu oraz przyłącza wodociągowego.

 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals z siedzibą w Bojanie, ul. Rzemieślnicza 2, KRS 0000069730, zwany dalej Inwestorem, zamierza rozpocząć realizację inwestycji pn. „Budowa budynku B usytuowanego na terenie Schroniska dla bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni przy ul. Małolackiej 3A wraz z wykonaniem instalacji zewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznych i oświetlenia terenu oraz przyłącza wodociągowego” obejmującego wykonanie następującego zakresu robót:

 

 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1. Roboty rozbiórkowe
  2. Roboty ziemne
  3. Roboty żelbetowe i betonowe
  4. Konstrukcje stalowe
  5. Wykonanie ślusarki budowlanej
  6. Roboty izolacyjne i pokrywcze
  7. Wykonanie okładzin ścian
  8. Wykonanie podłóg i posadzek
  9. Roboty malarskie
  10. Roboty murarskie
  11. Wykonanie instalacji zewnętrznych:
   • wodociągowej,
   • kanalizacji sanitarnej,
   • kanalizacji deszczowej
   • elektrycznych i oświetlenia terenu
  12. Wykonanie instalacji wewnętrznych (wod-kan, sanitarnej, elektrycznej)
  13. Wykonanie wykończenia wewnętrznego budynku z wyposażeniem
  14. Wykonanie wykończenia zewnętrznego budynku.
  15. Wykonanie ogrodzenia

 

 • Wentylacja jest wyłączona z zakresu robót Wykonawcy i zostanie wykonana przez  inną firmę  na podstawie odrębnej umowy podpisanej z tą firmą, zgodnie z przedłożoną przez nią ofertą.

 

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
 1. dokumentacja projektowa-Załącznik 6
 2. Specyfikacje techniczne i wykonania odbioru robót budowlanych-Załącznik 7
 3. Przedmiar robót- Załącznik 8

 

 1. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
 2. Wybór Wykonawcy robót będzie przeprowadzany dwu etapowo:

I etap: Zaproszenie do składania ofert (załącznik nr 1) zawierających prezentację firmy, a w szczególności wykaz dotychczasowych realizacji wraz z referencjami oraz kosztorys ofertowy;

II etap: Zaproszenie do negocjacji bezpośrednich z Wykonawcami, którzy spełniają stawiane przez Inwestora warunki. Po zapoznaniu się Inwestora z przedłożonymi ofertami Oferenci będą zapraszani na indywidualne rozmowy w ciągu 10 dni od daty złożenia oferty.

Zaproszenie do etapu II nastąpi po uzyskaniu przez Inwestora kompletnej informacji o wysokości środków finansowych niezbędnych do realizacji powyższego zadania.

Inwestor zastrzega sobie możliwość renegocjacji ceny oraz unieważnienia procesu wyboru Wykonawcy i ponownego wysłania zapytań ofertowych jeśli zaoferowane ceny będą przewyższały jego możliwości finansowe.

 1. Termin wykonania zamówienia:

   Wymagane terminy zakończenia robót oraz zgłoszenia gotowości do odbioru*:

        Etap I – stan surowy zamknięty (budynek B oraz część instalacji) – do 20.12.2019 r.

        Etap II – pozostałe roboty – do 31.05.2020r.*

 

 1. Dokumentację projektową można pobrać nieodpłatnie na płycie cd w biurze adopcyjnym naszego schroniska.
 2. Wszelkie pytania dotyczące powyższej inwestycji należy kierować pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do 30.05.2019r. do godz. 1200na adres: OTOZ Animals-schronisko w Gdyni, ul. Małokacka 3a, 81-654 Gdynia lub na adres e-mail: k.kownacka@otoz.pl
 3. O przystąpienie do składania ofert mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
 1. dysponują osobami zdolnymi do nadzorowania realizacji inwestycji (zgodnie z załącznikiem nr 3):
  • 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
  • 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
  • 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

 1. Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 zł).

     Wadium wniesione w pieniądzu winno być dokonane przelewem na konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A:      16 1440 1026 0000 0000 1440 2683

Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Inwestor uważa wadium, które w terminie do dnia 04.06.2019r. godz. 1200 znajdzie się na rachunku Zamawiającego

 1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
  • cena oferty brutto              –   95 %
  • okres udzielonej gwarancji –     5 %
 2. Ofertę z propozycją cenową wykonania należy złożyć w siedzibie Inwestora na adres: OTOZ Animals schronisko w Gdyni ul. Małokacka 3a, 81-654 Gdynia w terminie do 04.06.2019r. godz. 1200.
 3. Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie opisanej następująco: Budowa budynku B usytuowanego na terenie Schroniska dla bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni przy ul. Małolackiej 3A wraz z wykonaniem instalacji zewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznych i oświetlenia terenu oraz przyłącza wodociągowego”. Nie otwierać przed 04.06.2019r. godz. 1400.”
 4. Termin związania ofertą 60 dni.

      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Katarzyna Kownacka: k.kownacka@otoz.pl

 1. Obowiązki Wykonawcy są określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 

Załącznik nr 1-Formularz oferty Formularz oferty

Załącznik nr 2a- Wykaz robót budowlanych w zakresie sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych Wykaz robót 1

Załącznik nr 2b-Wykaz robót budowlanych w zakresie robót ogólnobudowlanych Wykaz robót 2

Załącznik nr 2c-Wykaz osób Wykaz osób

Załącznik nr 3 -Projekt umowy umowa z dnia CZERWIEC 2019 NOWA pdf

 

 

 

Post navigation