ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy: realizacji inwestycji pn: „Budowa budynku A.2 usytuowanego na terenie Schroniska dla bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo w Gdyni przy ul. Małolackiej 3A wraz z wykonaniem instalacji zewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznych i oświetlenia terenu oraz przyłącza wodociągowego”.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals z siedzibą w Gdyni, ul. Rzemieślnicza 2, KRS 0000069730, zwany dalej Inwestorem, zamierza rozpocząć realizację inwestycji pn. „Budowa budynku A.2 usytuowanego na terenie Schroniska dla bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni przy ul. Małolackiej 3A wraz z wykonaniem instalacji zewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznych i oświetlenia terenu oraz przyłącza wodociągowego” obejmującego wykonanie następującego zakresu robót:

 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

 1. Roboty rozbiórkowe

 1. Roboty ziemne

 1. Roboty żelbetowe i betonowe

 1. Konstrukcje stalowe

 1. Wykonanie ślusarki budowlanej

 1. Roboty izolacyjne i pokrywcze

 1. Wykonanie okładzin ścian

 1. Wykonanie podłóg i posadzek

 1. Roboty malarskie

 1. Roboty murarskie

 1. Wykonanie instalacji zewnętrznych:

  1. wodociągowej,

  1. kanalizacji sanitarnej,

  1. kanalizacji deszczowej

  1. elektrycznych i oświetlenia terenu

 1. Wykonanie instalacji wewnętrznych (wod-kan, sanitarnej, elektrycznej)

 1. Wykonanie wykończenia wewnętrznego budynku z wyposażeniem

 1. Wykonanie wykończenia zewnętrznego budynku.

 1. Wykonanie ogrodzenia

 1. Wentylacja jest wyłączona z zakresu robót Wykonawcy robót i zostanie wykonana przez inną firmę na podstawie odrębnej umowy podpisanej z tą firmą, zgodnie z przedłożoną przez nią ofertą.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

 1. dokumentacja projektowa-Załącznik 6

 1. Specyfikacje techniczne i wykonania odbioru robót budowlanych-Załącznik 7

 1. Przedmiar robót- Załącznik 8

 1. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.

 • Wybór Wykonawcy robót będzie przeprowadzany dwu etapowo:

I etap: Zaproszenie do składania ofert (załącznik nr 1) zawierających prezentację firmy, a w szczególności wykaz dotychczasowych realizacji wraz z referencjami oraz kosztorys ofertowy;

II etap: Zaproszenie do negocjacji bezpośrednich z Wykonawcami, którzy spełniają stawiane przez Inwestora warunki. Po zapoznaniu się Inwestora z przedłożonymi ofertami Oferenci będą zapraszani na indywidualne rozmowy w ciągu 10 dni od daty złożenia oferty.

Zaproszenie do etapu II nastąpi po uzyskaniu przez Inwestora kompletnej informacji o wysokości środków finansowych niezbędnych do realizacji powyższego zadania.

Inwestor zastrzega sobie możliwość renegocjacji ceny oraz unieważnienia procesu wyboru Wykonawcy i ponownego wysłania zapytań ofertowych jeśli zaoferowane ceny będą przewyższały jego możliwości finansowe.

 1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagane terminy zakończenia robót oraz zgłoszenia gotowości do odbioru:

Etap I – stan surowy zamknięty (budynek A.2 oraz część instalacji) – do 31.12.2018 r.

Etap II – pozostałe roboty – do 31.05.2019r.

 1. Dokumentację projektową można pobrać nieodpłatnie na stronie internetowej http://ciapkowo.pl/.

 1. Wszelkie pytania dotyczące powyższej inwestycji należy kierować pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do 16.04.2018r. do godz. 1200na adres: OTOZ Animals-schronisko w Gdyni, ul. Małokacka 3a, 81-654 Gdynia lub na adres e-mail: k.kownacka@otoz.pl

 1. O przystąpienie do składania ofert mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

 1. posiadają wiedzę i doświadczenie; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał:

 1. co najmniej trzy roboty budowlane o wartości netto minimum 100 000,00 zł w zakresie sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa) w każdej robocie (zgodnie z załącznikiem nr 2a)

 1. co najmniej trzy roboty budowlane o wartości netto minimum 900 000,00 zł w zakresie robót ogólnobudowlanych (zgodnie z załącznikiem nr 2b)

 1. dysponują osobami zdolnymi do nadzorowania realizacji inwestycji (zgodnie z załącznikiem nr 3):

  1. 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

  1. 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

  1. 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 1. Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 zł).

Wadium wniesione w pieniądzu winno być dokonane przelewem na konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A: 16 1440 1026 0000 0000 1440 2683

Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Inwestor uważa wadium, które w terminie do dnia 19.04.2018r. godz. 1200 znajdzie się na rachunku Zamawiającego

 1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  1. cena oferty brutto – 95 %

  1. okres udzielonej gwarancji – 5 %

 1. Ofertę z propozycją cenową wykonania należy złożyć w siedzibie Inwestora na adres: OTOZ Animals schronisko w Gdyni ul. Małokacka 3a, 81-654 Gdynia w terminie do 19.04.2018r. godz. 120.

 1. Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie opisanej następująco: „Budowa budynku A.2 usytuowanego na terenie Schroniska dla bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni przy ul. Małolackiej 3A wraz z wykonaniem instalacji zewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznych i oświetlenia terenu oraz przyłącza wodociągowego”. Nie otwierać przed 19.04.2018r. godz. 1400.”

 1. Termin związania ofertą 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Katarzyna Kownacka: k.kownacka@otoz.pl

 1. Obowiązki Wykonawcy są określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Załącznik nr 1-Formularz oferty

Załącznik nr 2a- Wykaz robót budowlanych w zakresie sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

Załącznik nr 2b-Wykaz robót budowlanych w zakresie robót ogólnobudowlanych

Załącznik nr 2c-Wykaz osób

Załącznik nr 3 -Projekt umowy

Załącznik nr 4 – projekt budowlany na płycie CD do pobrania w biurze schroniska Ciapkowo

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2a – Wykaz robót budowlanych w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Załącznik nr 2b – Wykaz robót budowlanych w zakresie ogólnobudowlanych

Załącznik nr 2c – Wykaz osób

Załącznik nr 3 – projekt umowy