Zapytanie ofertowe o cenę

UWAGA !

Przedłużamy termin składania ofert dla wykonawców do 19.06.2017r. do godziny 14:00. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 15:00.


 

dotyczy: realizacji inwestycji pn: Wykonanie przebudowy istniejących budynków D i E usytuowanych na terenie Schroniska dla bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo w Gdyni przy ul. Małolackiej 3A

 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals z siedzibą w Bojanie przy ul. Rzemieślniczej 2, KRS 0000069730, zwany dalej Inwestorem, zamierza rozpocząć się realizację inwestycji pn. „Wykonanie przebudowy istniejących budynków D i E usytuowanych na terenie Schroniska dla bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni przy ul. Małolackiej 3A” obejmującego wykonanie następującego zakresu robót:

 

 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
  • Remont budynku D i E w następującym zakresie:
   1. Roboty rozbiórkowe
   2. Wzmocnienie ścian i fundamentów
   3. Wykonanie posadzki
   4. Wykonanie nowego stropodachu
   5. Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej
   6. Wykonanie izolacji
   7. Wykonanie nowej instalacji (wod-kan, sanitarnej, elektrycznej)
   8. Wykonanie wykończenia wewnętrznego budynku z wyposażeniem
   9. Wykonanie wykończenia zewnętrznego budynku.

 

 • Wentylacja jest wyłączona z zakresu robót Wykonawcy i zostanie wykonana przez  inną firmę  na podstawie odrębnej umowy podpisanej z tą firmą, zgodnie z przedłożoną przez nią ofertą.

 

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
 1. dokumentacja projektowa
 2. specyfikacje techniczne i wykonania odbioru robót budowlanych
 3. przedmiar robót
 4. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
 5. Wybór Wykonawcy robót będzie przeprowadzany dwu etapowo:

I etap: Zaproszenie do składania ofert (załącznik nr 1) zawierających prezentację firmy, a w szczególności wykaz dotychczasowych realizacji wraz z referencjami oraz kosztorys ofertowy;

II etap: Zaproszenie do negocjacji bezpośrednich z Wykonawcami, którzy spełniają stawiane przez Inwestora warunki. Po zapoznaniu się Inwestora z przedłożonymi ofertami Oferenci będą zapraszani na indywidualne rozmowy w ciągu 10 dni od daty złożenia oferty.

Zaproszenie do etapu II nastąpi po uzyskaniu przez Inwestora kompletnej informacji o wysokości środków finansowych niezbędnych do realizacji powyższego zadania.

Inwestor zastrzega sobie możliwość renegocjacji ceny oraz unieważnienia procesu wyboru Wykonawcy i ponownego wysłania zapytań ofertowych jeśli zaoferowane ceny będą przewyższały jego możliwości finansowe.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:
  • Wymagany termin rozpoczęcia robót: 01.07.2017r.
  • Wymagany termin zakończenia robót: 31.10.2017 r.
  • Wymagany termin zgłoszenia gotowości do odbioru: 23.10.2017r.
 2. Dokumentację projektową można pobrać na płycie CD w biurze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni przy ul. Małokackiej 3a.
 3. Wszelkie pytania dotyczące powyższej inwestycji należy kierować pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do 09.06.2017r. do godz. 1200na adres: OTOZ Animals-schronisko w Gdyni, ul. Małokacka 3a, 81-654 Gdynia lub na adres e-mail: k.kownacka@otoz.pl
 4. O przystąpienie do składania ofert mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
 • posiadają wiedzę i doświadczenie; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał:
 1. co najmniej trzy roboty budowlane o wartości netto minimum 100 000,00 zł w zakresie sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa) w każdej robocie (zgodnie z załącznikiem nr 2a)
 2. co najmniej trzy roboty budowlane o wartości netto minimum 800 000,00 zł w zakresie robót ogólnobudowlanych (zgodnie z załącznikiem nr 2b)
 3. dysponują osobą zdolną do nadzorowania realizacji inwestycji-kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zgodnie z załącznikiem nr 2c) ;

 

 1. Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 zł).

Wadium wniesione w pieniądzu winno być dokonane przelewem na konto bankowe:

PKO Bank Polski

                  16 1440 1026 0000 0000 1440 2683

Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Inwestor uważa wadium, które w terminie do dnia 12.06.2017r. godz. 1200 znajdzie się na rachunku Zamawiającego

 1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
  • cena oferty brutto              –   95 %
  • okres udzielonej gwarancji –     5 %
 2. Ofertę z propozycją cenową wykonania należy złożyć w siedzibie Inwestora na adres: OTOZ Animals schronisko w Gdyni ul. Małokacka 3a, 81-654 Gdynia w terminie do 12.06.2017r. godz. 1200.
 3. Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie opisanej następująco: Wykonanie przebudowy istniejących budynków D i E usytuowanych na terenie Schroniska dla bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo w Gdyni przy ul. Małolackiej 3A”. Nie otwierać przed 12.06.2017r. godz. 1400.”
 4. Termin związania ofertą 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Katarzyna Kownacka: k.kownacka@otoz.pl

 1. Obowiązki Wykonawcy są określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 

Załącznik nr 1-Formularz oferty

Załącznik nr 2a- Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 2b-Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 2c-wykaz osób

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załączniki do pobrania 

Projekt umowy

 

Post navigation